Hukuk Müşavirliği

124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35.maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak kurulmuş; Üniversitenin "personeli, öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde kurumun haklarını savunmak, alacaklarını tahsil etmek, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun yapılmasında ve diğer benzeri işlerde hukuki danışmanlık yapmakla" görevli birimidir.

Misyonumuz

Üniversitemizin haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunarak, idari iş ve işlemlerin “hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi” çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak; davaların takibinde, mahkeme kararlarının hukuka uygun, adil, süretli ve en az masrafla verilebilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Üniversitemizin haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunarak, idari iş ve işlemlerin “hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi” çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak; davaların takibinde, mahkeme kararlarının hukuka uygun, adil, süretli ve en az masrafla verilebilmesine katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz

 • Etik Kurallara Uygun davranış
 • Güvenilirlik
 • Saydamlık
 • Sorumluluk bilinci
 • Çözüm odaklılık
 • Katılımcılık
 • Süreklilik ve mükemmellik
 • İşbirliği ve dayanışma

Hukuk Müşavirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

07/10/1983 Tarih/124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35.maddesi ile 02 Kasım 2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 4.maddesine göre: 1) Muhakemat hizmetleri kapsamında "Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarında üniversiteyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek"; 2) Hukuk danışmanlığı kapsamında; a) Rektörlük Makamından “üniversitenin işleyişine ilişkin” hukuki görüş istenmesi durumunda, konuyla ilgili mütalaa vermek. b) Üniversite adına imzalanacak sözleşme ve protokollerin hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve kurum menfaatleri yönünde düzenlenmesine yardımcı olmak ve ilgili birimlerce hazırlanmış taslakları inceleyerek hukuki görüş bildirmek. c) Üniversitenin ilgili birimlerince hazırlanan ve Senato ya da Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülecek yönetmelik, yönerge ve benzeri düzenlemelere ait taslakları inceleyerek hukuki görüş bildirmek. d) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar arasında imzalanması planlanan işbirliği protokol taslaklarını inceleyerek hukuki görüş bildirmek ayrıca Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri diğer görevleri yerine getirmek Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Hukuk Müşavirliğinin takip ve temsil yetkisinin kullanılması sırasında 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 8.maddesindeki düzenlemeye uyulur. Buna göre; ğinin takip ve temsil yetkisinin kullanılması sırasında 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 8.maddesindeki düzenlemeye uyulur. Buna göre;

 • Üniversite adına dava açma veya icra takibine başlama talebi, Rektörlük veya iş ve işlemle ilgili birim amiri tarafından yapılır. Birim amirince yapılan talep üzerine davayı açmakla yetkili ve görevli olanlarca, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, Rektörlüğün talimatına göre işlem yapılır.
 • Dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen idare veya birim, dava açılması talebi ile birlikte davaya dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak hukuk birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen idareye veya birime aittir.
 • Üniversiteye karşı açılan davaların takibine, Hukuk Müşavirliğince doğrudan başlanır.

Organizasyon Şeması

Av. Candan Özmat
Hukuk Müşaviri
Av. Sacit Öner
Avukat
Av. Feyzan BİLGİÇ
Avukat
Av. Saliha GÜLEÇ
Avukat
Selda Bayraktar
Şube Müdürü
Ömer Çapan
Bilgisayar İşletmeni
Nurcan ÖZÇELİK ERGÜN
Bilgisayar İşletmeni

Organizasyon Şeması

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler.
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler.
 • İlgili Mer'i Mevzuat hükümleri
Belgeler
Hukuk Müşavirliği Süreci
Faaliyet Raporları
2016 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2011 Faaliyet Raporu
2010 Faaliyet Raporu
2009 Faaliyet Raporu
Disiplin ve Ceza Soruşturmaları
Yükseköğretim Kurumları Personeli Hakkında Ceza Soruşturması Usul ve Esasları
Yükseköğretim Kurumları Personeli Hakkında Disiplin Soruşturmaları Esasları
Personel Ceza Soruşturması Örnekleri
Personel Disiplin Soruşturması Örnekleri
Öğrenci Disiplin Soruşturması Esasları
Öğrenci Disiplin Soruşturması Örnekleri
Ad Soyad Görevi Telefon No Dahili E-Posta
Av.Candan ÖZMAT Hukuk Müşaviri +90 303 10 26 - 27 10 26 candan.ozmat@kocaeli.edu.tr
Av.Sacit ÖNER Avukat +90 303 10 29 10 29 sacit.oner@kocaeli.edu.tr
Av.Feyzan BİLGİÇ Avukat +90 303 10 48 10 48 feyzan.bilgic@kocaeli.edu.tr
Av.Saliha GÜLEÇ Avukat +90 303 10 28 10 28 saliha.koyun@kocaeli.edu.tr
Selda BAYRAKTAR Şube Müdürü +90 303 10 28 10 28 selda.bayraktar@kocaeli.edu.tr
Ömer ÇAPAN Bilgisayar İşletmeni +90 303 10 79 10 79 omer.capan@kocaeli.edu.tr
Nurcan ÖZÇELİK ERGÜN Bilgisayar İşletmeni +90 303 10 79 10 79 nurcan.ozcelik@kocaeli.edu.tr
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors